ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ქალაქ ბორჯომის გენერალური და განაშენიანების გეგმების შემუშავება/განახლება (მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის რევიზია)

დონორი:

დასრულების თარიღი: 01.05.2025